Reglement van toekenning en uitbetaling

REGLEMENT VAN TOEKENNING  EN UITBETALING

Dit reglement regelt de toekenning en uitbetaling van financiële bijdragen (“pensies”) door het Sint Jacobs- of Sint Jobsleen tot Oldehove uit 1497 (het Leen). Een pensie is bedoeld om een deel te dekken van de kosten van het behalen van een bachelor of master diploma van een in Nederland gevestigde erkende opleiding voor Wetenschappelijk of Hoger Beroeps Onderwijs. Het Leen heeft de intentie om pensies uit te betalen aan, studenten (begunstigden) uit gezinnen met de laagste financiële draagkracht. Dat wil zeggen, studenten die aanspraak kunnen maken op een zogeheten ‘aanvullende beurs’, of daarmee vergelijkbare regelingen. De pensies zijn giften, er zijn voor begunstigden géén verplichtingen aan verbonden.

ARTIKEL 1, PROCEDURE

 1. Afhankelijk van de inkomsten van het Leen, van de lopende verplichtingen en de fiscale beperkingen op schenkingen, stelt het bestuur van het Leen ieder jaar het pensiebedrag en het aantal toe te kennen pensies vast. Beiden worden vermeld op de website van het leen.
 2. Indien pensies kunnen worden verleend, maakt het bestuur in de maand maart  op de website van het leen bekend dat in de maand juni een toekenning plaats zal hebben. Op de website staan ook dit reglement en de twee aanvraagformulieren. Voor toetsing van de draagkracht wordt uitgegaan van het door DUO*) toekennen van een aanvullende beurs.
 3. Eerste Aanvraag: bij de beslissing over de toekenning van een pensie voor een eerste aanvraag gaat het bestuur af op het formulier 1e aanvraag.
 4. Herhalingsaanvraag: de pensie wordt voor één jaar als gift zonder tegenprestatie verstrekt, het is daarmee fiscaal geen inkomen. Voor volgende jaren moet begunstigde een vereenvoudigde aanvraag indienen, met het herhalingsaanvraag formulier op de website.
 5. Aan een begunstigde wordt ten hoogste zes maal een pensie toegekend.
 6. Van vorenstaande lid 1 tot en met 5 kan worden afgeweken indien, naar het oordeel van het bestuur, bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.
 7. De beslissing om in een bepaald jaar al dan niet financiële  bijdragen (pensies) toe te kennen en de beslissing of een individuele aanvraag al dan niet gehonoreerd wordt, is uitsluitend voorbehouden aan het bestuur van de stichting. Dit geldt ook voor de vaststelling van de hoogte van de financiële bijdragen.

ARTIKEL 2, VOORWAARDEN

Aanvragen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Aanvrager maakt deel uit van de doelgroep van het Leen, heeft een afsluitend diploma van een school uit Leeuwarden en volgt een opleiding aan een erkende Nederlandse instelling voor HBO of WO, terwijl de financiële draagkracht van aanvrager beperkt is, zoals aangetoond wordt doordat DUO aanvrager een aanvullende beurs toekent.
 2. Aanvrager verstrekt volledige en correcte persoonsgegevens op het voorgeschreven formulier, en een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
 3. Eerste aanvraag.  Indien het bestuur een pensie toekent, krijgt de begunstigde daarvan bericht. Voor uitbetaling dient begunstigde de Ontvanger – Administrateur bewijzen te sturen tot de opleiding toegelaten te zijn, daarvoor een aanvullende beurs te ontvangen en bewijs van het eerst behaalde studieresultaat. Dit studieresultaat wordt niet getoetst maar dient uitsluitend ter voorkoming van misbruik.
 4. Om een aanvraag te doen voor volgende jaren, dient een begunstigde de resultaten van het voorgaande jaar te overleggen. Na bevestiging per email van herhaalde toekenning volgt een uitbetaling van de pensie wanneer begunstigde de bewijzen van toelating tot de betreffende instelling en van het recht op een aanvullende beurs voor dat jaar aan de Administrateur - Ontvanger heeft gezonden. Indien geen aanvullende beurs toegekend wordt, dient de reden voor de weigering uitgelegd te worden en de Administrateur - Ontvanger een ander bewijs van de beperkte draagkracht te worden verschaft.
 5. Een pensie is uitsluitend bestemd voor de betaling van studiekosten door de begunstigde..


ARTIKEL 3, UITBETALING PENSIE

 1. Een begunstigde ontvangt bij toekenning per email een ‘Akte van Toekenning’. De pensie wordt betaald vóór 1 december van het jaar van toekenning, wanneer de bewijzen van toelating, toekenning van de aanvullende beurs en het behaalde studieresultaat  zijn ontvangen van begunstigde.
 2. Indien - naar het oordeel van het bestuur - de pensie nog niet definitief kan worden toegekend, ontvangt de aanvrager een ‘Akte van Toekenning onder Voorwaarden’. De gestelde voorwaarden worden daarbij aan de aanvrager bekendgemaakt.
 3. Nadat - naar het oordeel van het bestuur - aan de voorwaarden is voldaan, wordt de pensie uitbetaald vóór of omstreeks 1 maart van het jaar volgende op het jaar van toekenning.
   

ARTIKEL 4, GEEN ANDERE VERPLICHTINGEN

Begunstigde heeft geen verplichtingen met betrekking tot het ontvangen van de pensie.

Wel, maar dat is  dus zonder verplichting, zou het bestuur het waarderen wanneer begunstigde, ten bate van mogelijke toekomstige begunstigden in vergelijkbare omstandigheden, voor publicatie op de website van het Leen kort kan samenvatten wat hun studie en het Leen voor hen betekend hebben. Kort, maximaal tien zinnen, en anoniem.

ARTIKEL 5, ALGEMENE BEPALING

Met het van kracht worden van dit reglement is het vorige reglement vervallen.

Vastgesteld door bestuur en collatoren,

Leeuwarden, 29 oktober  2019

*) DUO = Dienst Uitvoering Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - https://duo.nl/particulier/