Herhalings aanvraag

Ondergetekende vraagt opnieuw (voor een eerste aanvraag zie Aanvraagformulier op de website) een pensie aan (m.i.v. september 2022 vastgesteld op 2.400 euro) van dit Leen met als doel het behalen van het master/bachelor*) diploma aan een erkende Nederlandse instelling voor Hoger Beroeps Onderwijs of Wetenschappelijk Onderwijs.

Aanvrager verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van het “Reglement van Toekenning”.
Aanvrager verklaart onderstaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord.
Aanvrager stuurt een cijferlijst mee van de resultaten van het voorgaande jaar.
Indien deze aanvraag positief beoordeeld wordt, dient aanvrager het Leen een bewijs van inschrijving en van toekenning
van een aanvullende beurs te verschaffen, alvorens uitbetaling plaats vindt.

Indien geen aanvullende beurs is toegekend, daarvoor de reden aangeven (bijvoorbeeld een overschrijding van de maximale termijn, ook de reden daarvoor). Daarnaast dient aanvrager dan bewijsstukken (definitieve belastingaanslagen) van de draagkracht van het gezin, dus inclusief ouders/verzorgers, met de aanvraag mee te zenden.

 

Voor akkoord,
Naam wettelijk vertegenwoordiger:
Wanneer aanvrager minderjarig is, moet de wettelijke vertegenwoordiger ook tekenen. Daarnaast een kopie van zijn/haar geldig identiteitsbewijs meesturen met de aanvraag.
Een onvolledig formulier wordt niet in behandeling genomen. Dit aanvraagformulier (beide pagina’s!), met als bijlage een kopie van geldige identiteitsbewijzen van alle ondertekenaars, dient te worden gezonden aan de Administrateur – Ontvanger van het Leen: De heer A. Schilstra, Vossepôle 1, 8701 HE Bolsward.