Eerste aanvraag

Ondergetekende vraagt een eerste pensie aan (m.i.v. september 2022 vastgesteld op 2.400 euro) van het Leen, met als doel het behalen van het master/bachelor*) diploma aan een erkende Nederlandse instelling voor Hoger Beroeps Onderwijs of Wetenschappelijk Onderwijs. 

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van het “Reglement van Toekenning en Uitbetaling” en verklaart onderstaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord.

Indien deze aanvraag positief wordt beoordeeld (toegekend), dient de aanvrager het Leen een bewijs van toelating aan de betreffende instelling en van toekenning van een aanvullende beurs toe te zenden. Tevens dient hij een bewijs van het eerst behaalde studieresultaat te overleggen, alvorens uitbetaling plaats vindt. Het behaalde eerste studieresultaat wordt niet getoetst maar dient uitsluitend ter voorkoming van misbruik.  

1 - Aanvrager

2) Vooropleiding te Leeuwarden

3) Handtekeningen – let op, motivatie van aanvrager (pagina 2), maakt deel uit van dit formulier!

Aanvrager zelf
Indien minderjarig, wettelijk vertegenwoordiger
Een onvolledig formulier wordt niet in behandeling genomen. Dit aanvraagformulier (beide pagina’s!), met als bijlage een kopie van geldige identiteitsbewijzen van alle ondertekenaars, dient te worden gezonden aan de Administrateur – Ontvanger van het Leen: De heer A. Schilstra, Vossepôle 1, 8701 HE Bolsward.